Mini Mini Birlerim

Birinci Sınıf Öğretim Sitesi

Salı, 01 16th

Last updateÇrş, 07 Kas 2012 12am

 • Üye Ol
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Genel

....

 

Çocuğum Okula Başladı

   Bir anne-baba olarak büyük bir heyecan ve sevinçle çocuğunuzu okula başlattınız ya da başlatacaksınız.  Çocuğunuz okulda bulunduğu süre içerisinde; Okumayı yazmayı, kendi ihtiyaçlarını karşılamayı, toplum içerisinde yaşayabilmesi için gerekli kuralları, hayatını kazanabilmek için gerekli her şeyi okulda öğrenecektir. 

    Sonuçta, bir birey olarak kendi kendine yeterli, ailesine ve topluma yararlı bir insan olacaktır. Çocuğunuzun okula devam etmesi kendi yararına olduğu gibi sizin de yararınıza olacaktır. 

    Çocuk okulda bulunduğu süre içinde mutlu ve güven içerisinde olacaktır. İçiniz rahat olsun.

Okulunuz imkanlarımız ölçüsünde çocuğunuz için en iyi olan şeyleri yaparken yetersiz kaldığı yönler olabilir. Bu konularda görüş ve önerilerinizi idareci ve öğretmenlere uygun bir şekilde iletebilirsiniz.

Devamını oku: Çocuğum Okula Başladı

Okul Aile Birliğinin Yapısı, Görev ve Sorumlulukları

Okul Aile Birliği;

 • Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek,
 • Öğrenci Velisi ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak,
 • Eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek,
 • Maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Okula maddî katkı sağlamak üzere kurulur.

 

 

Görev ve Yetkileri:

 •   Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere; okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.


 •  Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.


 •        ∆ Kurs ve sınavlar,

                     ∆ Seminer,

                     ∆ Müzik,

                     ∆ Tiyatro,

                     ∆ Spor,

                     ∆ Sanat,

                     ∆ Gezi,

                     ∆ Kermes ve benzeri etkinliklerde okul yönetimi ile iş birliği yapmak.

 

 • Teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ilâve tesisin yaptırılmasına,

 

 

 

 

 

Eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak,

 

 

 

 

Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar, atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına,

 • Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının,kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak,

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak,
 • Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak,

(Okulun temizlik hizmetini yapacak kişi ve firmalarla anlaşma yapmak, dersliklerin ihtiyacı olan bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, kırtasiye malzemesi vb.)

 

 •   Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak,

 

 •   Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak,

 

 •    Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak,

 •    
 •    Okula yapılan aynî (para değeri olan malzemeler) ve nakdî (nakit para) bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek,

 

 • Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, okula ve imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddî-manevî destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak,

 

 •   Okul servis araçlarının temini için ihale açmak, ihale şartlarına ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uyup uymadıklarını denetlemek,

 

 • Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,

 •  
 • Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak,

 • Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak,

 


                   OKUL YÖNETİCİSİ                      OKUL ÖĞRETMENLERİ                    ÖĞRENCİ VELİLERİ

                                                          OKUL AİLE BİRLİĞİNİN DOĞAL ÜYELERİDİR…

 

   NOT:Öğrenci velisinin üyeliği öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde sona erer.

 

 

 

GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU

 

Genel Kurul:

Okulun öğretime başladığı ilk iki ay içinde; okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler ve öğrenci velilerinin önceden belirlenen bir gündemle bir araya gelmesiyle oluşur.

 

Yönetim Kurulu:

 Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve genel kurulca seçilmiş 4 veliden oluşur.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları:

            Yönetim kurulu aile birliği adına görev yapar; aile birliğinin görevlerini ve genel kurulda alınan kararları bir plan dahilinde yürütür.

 

            Eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine katkı sağlamak üzere okul yönetimi ve öğrenci velileriyle iş birliği yapar.

 

            Okul aile birliğini temsil eden Başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder. Muhasip, birliğin gelir-gider işlemlerini, Sekreter de yazışmalarını yürütür. Yazışmalar okul müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.

            Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak imzalanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, istifa etmiş sayılır. Bu şekilde ayrılan üyeler ile istifa, öğrencinin okuldan ayrılması veya öğrenciliğin sona ermesi nedenleriyle yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine yedek üyeler, aldıkları oy sırasına göre asil üye olarak görev yaparlar.

 

Ders yılı içinde en az ayda bir toplanır. Toplantılar, gerektiğinde okulun açık olmadığı zamanlarda da yapılabilir. Toplantılar en az 5 üyenin, öğrenci mevcudu 100’ün altında olan okullarda ise 3 üyenin katılımı ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

 

Denetim Kurulu

Denetim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve aralarında görev bölümü yapar. Denetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

 Çeşitli nedenlerle boşalan asil üyeliklere, yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre alınır.

Altışar aylık periyotlar halinde yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler ve sonuçlarını bir rapor hâlinde yönetim kuruluna verir.

  

    Ayrıca, yönetim kurulunun faaliyetlerini ayrıntıları ile inceleyerek hazırladığı raporu, faaliyet dönemi sonunda genel kurula sunar. Denetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir.

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olanlar denetim kurulunda görev alamazlar.

 

 

Okul Aile Birliği Gelirleri:

Hayırseverlerin ve okul velilerinin para ve okulun ihtiyacı olan eşya (bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, boya, musluk, fotokopi kağıdı, temizlik malzemesi, vb.) yardımları,

 

Okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirleri,

 

Kampanya, kermes, proje ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler,

 

Gelirlerin Kabulü:

İhale edilen  kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin kiralanmasından sağlanan gelirlerin işletmeci tarafından her ay okul aile birliği banka hesabına yatırılması,

Hayırseverlerin ve öğrenci velilerinin bağışladıkları paraların okul aile birliği banka hesabına yatırılması ya da “nakdi bağış alındı belgesi” (EK-1) karşılığı okul aile birliğine teslim edilmesi.

Kampanya, kermes, proje ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerin okul aile birliği banka hesabına açıklamalı şekilde yatırılması

Aynî yardımların, belge karşılığında okul müdürlüğüne teslim edilmesi.

 


 

Gelirlerin Harcanması:

Birliğin gelirlerinin, okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim-öğretim giderleri ile maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanması esastır. Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılır. Mal ve hizmet alımları, usulüne göre oluşturulacak komisyonlarca yapılır.

 

Banka hesabındaki paralar, okul müdürü, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzalarıyla çekilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı yetkilidir.

 

 Alınan demirbaşlar okulun demirbaş defterine kaydedilir ve TİF makbuzunun bir örneği harcama belgesine eklenir.

 

Yönetim kurulu, yıllık tahminî bütçeyi ve yıl sonu malî raporunu okul ilân panosu ile diğer iletişim araçlarından yararlanarak duyurur.

 

 İlgili mevzuatına göre tutulan gelir-gider kayıtları üçer aylık aralıklarla velilerin görebileceği şekilde ilân panosunda ya da diğer iletişim araçları ile duyurulur.

 

Birliğin Sınırlılıkları:

Millî Eğitim Mevzuatına aykırı çalışmalar ile siyasî faaliyet ve kişilere çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamaz.

 

Birliğin Denetimi:

Okul Aile Birliği, en az iki yılda bir olmak üzere Bakanlık/valilik veya  il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince millî eğitim mevzuatına ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre denetlenir.

Öğrenci Velisinin Hakları, Görev ve Sorumlulukları

ÖĞRENCİ VELİSİNİN HAKLARI, GÖREV VE SORUMLULUKLARI:


Öğrenci Velisi: Öğrencinin; anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenip eğitimiyle ilgilenen kişidir.

Her öğrencinin bir velisinin olması zorunludur. Öğrenciler için, öğrencinin eğitim-öğrenim durumu ile yakından ilgilenebilecek, anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişidir.

 

 

 Öğrenci velisinin hakları:

    Bilgilendirilmek,

    Adil ve saygılı davranış görmek,

    Eğitim için gerekli her türlü teknolojiden ve materyallerden yararlanmak,

    Okul Aile Birliği aracılığıyla yönetime katılmak,

 

Öğrenci velisinin sorumlulukları:

   Çocuğun  her  gün  okula  zamanında   ve derslere  hazır,  okulun  kılık kıyafet  kurallarına  uygun  bir  şekilde gitmesine  yardımcı  olmak, her türlü devamsızlıklarda okul yönetimini bilgilendirmek,

Öğretmen tarafından öğrenciye kazandırılan davranışları  ev  yaşantısında  desteklemek,  

 

   Bilgi  edinmek  ve  toplamak  amacıyla  gönderilen her  tür  anket  ve  formu  doldurup  zamanında geri  iletmek,  

   Çocuğun ihtiyaç  duyduğu durumlarda ev çalışmaları ve  projelerine  katkı  sağlamak, ancak onun yerine yapmamak,    

 

   Çocuğun  ruhsal  ve  fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendirmek, 

 

   Okulun  bilgi  bültenleri,  haberleri,  işleyiş kuralları ve toplantıları hakkında bilgi sahibi olmak, (okul web sitesini takip  etmek)  

   Çocuğunun  toplumsal  hizmet  kurumlarında gönüllü olarak  çalışmasını, sosyal sorumluluk projelerinde görev almasını desteklemek,  

   Çocuğunun  okul  arkadaşları  ve  onların  ailelerin

   tanımaya  çalışmak,

 

   Veli  toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak,

   

   Çocuğunun  internette  zararlı  içeriklerin  yer aldığı  sitelere  erişmesini  engellemek,  

 

   Okul  rehberlik  servisi  ile  işbirliği  içinde  çocuğun gelişimini  takip  ederek  yapılacak çağrılara  uymak,  

   Çocuğun  yaşadığı  çevrede  gerçekleştirilen sosyal  ve kültürel  etkinliklere  katılımını sağlamak,

   Adres  ve  telefon  değişikliklerini  en  az  on beş gün içerisinde  okul  idaresine  bildirmek,  

 

  Okul  bilgi  iletişim  ve  paylaşım  organlarını düzenli  olarak  takip  etmek,  

 

  Özel  günlere,  proje  ve  performans  sunumlarına, kutlama  ve  törenlere  katılmak,  çocuğun hazırlığı  için ihtiyacı  olabilecek  desteği vermek,  

 

Okul-Aile İşbirliği Süreci

Öğrenci Velileri, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez öğesidir,

 

   Okul  ve  ailenin  ortak  dil kullanmaları,  ortak tutum içinde  olmaları  eğitimin kalitesini  ve verimini arttırır.  

Öğrencilerin;

    sınav tarihleri,

    notları,

    devamsızlıkları,

    okudukları kitaplara ait bilgilere;

    e-okul veli bilgilendirme sisteminden ulaşabilirisiniz.

         http://e-okul.meb.gov.tr

 

Öğrenci Velisine  işleyiş ile ilgili bilgi aktarımı öğrenci tarafından  veliye  ulaştırılan  bültenler   ile sağlanır. Öğrenci Velisi ile olan iletişimde öğrencinin etkin rol alması, sorumluluk bilincinin gelişmesinde etkin rol oynar,

   Bu  bültenler  aynı  zamanda  okul web sayfası yoluyla Öğrenci Velisine iletilir. Gerek duyulduğunda SMS yoluyla da bilgilendirme yapılır, 

 

Duyuruları öğrencilerinden düzenli alamayan velilerin, okul yönetimi ve rehberlik servisi ile konuşarak, çocukların bu disiplini kazanmalarında etkili olacak yönlendirme ve uyarılarda iş birliği yapmaları beklenir,

 

   Aile ya da okul tarafından gözlemlenen sorunların iş birliği ile çözülmesi esastır.  

 

   Veliler, diğer öğrencilere okul sınırları içerisinde ve servislerde herhangi bir şekilde müdahalede bulunamaz.  

 

   Veliler resmi törenler, etkinlikler, proje sunumlarında, sınıf ve öğretim alanlarını ziyaret ederler, sosyal projelerde öğrencilerimizle iş birliği içinde bulunurlar.  

 

   Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla her dönem sonunda bütün öğrencilere karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile davranışlarına ilişkin değerlendirme sonuçları ve okula devam durumu gösterilir.  

 

 

   Öğretmen-Veli görüşme saatleri okul yönetimince planlanır. Ders saatinde öğretmen öğrenci velisi görüşmesi yapılmaz. Özel durumlarda okul yönetiminden randevu almanız önerilir.

 

   Veliler, okul yaşantısında çocukları ya da genel öğrenme süreci ile ilgili gözlemlerini, sorunlarını okulun ilgili birimleri ile aşağıdaki basamakları takip ederek paylaşır: Okul Ziyareti > Sınıf ve Şube rehber Öğretmeni > Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi > Müdür Yardımcısı > Okul Müdürü

 

Veli Toplantıları:

   Ders yılı başında veliyi bilgilendirme toplantısı ve ders yılı içinde her dönemde en az bir kez veli toplantısı düzenlenir.  

   Toplantı gün ve saatleri; duyuru yazısı, web sitesi duyuruları ve SMS aracılığıyla velilere duyurulur. Veliler, toplantılara duyuruda belirtilen gün ve saatte katılır.

 

Veli-Okul Yönetimi Görüşmeleri

   Velilerimizin bilgilenme, düşünce, fikir ve önerilerini okul yönetimine iletebilme amacıyla hafta içi her gün okul yöneticileriyle görüşme  olanakları  vardır.  

   Velilerimizin  görüşme  taleplerini  ileterek ilgili yöneticiden randevu almaları görüşmenin niteliğini  yükseltecektir.

 

Veli-Öğretmen Görüşme Saatleri

Öğrenci Velisi-Öğretmen paylaşımını bireysel ortamda gerçekleştirmek amacıyla her öğretmenimiz için görüşme saati belirlenir. Velilerin, dönem başında belirlenen veli görüşme saatlerine uymaları beklenir. Görüşmeler veli görüşme odasında, dönem sonlarından 15 gün öncesine kadar yapılır. Belirlenmiş gün ve saatlerin dışında görüşme talebi olan veliler ilgili öğretmenden randevu almalıdır.

 

Veli-Okul Ziyaretleri

Veliler; çocuklarını görmek, unutulan araç gereçleri iletmek istediklerinde ilgili müdür yardımcısından yardım isterler. Velilerin, ders saati içinde koridorlarda bulunmaları, sınıf pencerelerinden bakmaları öğrencilerin dikkatinin dağılmasına neden olmaktadır. Öğrenci velisi çocuğunu almaya çıkış saatinde gelebilir.

 

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Görüşmeleri

Tüm rehber öğretmen/psikolojik danışmanın önceden belirlenen görüşme gün ve saatleri bulunmaktadır. Görüşme gün ve saatleri  dışında  yapılmak  istenen görüşmeler için, önceden randevu alınması gerekmektedir. Öğrencinin gelişim özellikleri doğrultusunda uzman yardımı alan velilerin, bu bilgiyi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ile paylaşması esastır.

PAYLAŞ-BİLGİLEN